آغاز ثبت نام حج عمره دانشگاهيان ويژه دانشجويان و اساتيد آغاز ثبت نام حج عمره دانشگاهيان ويژه دانشجويان و اساتيد ثبت نام حج عمره دانشگاهيان ويژه دانشجويان و اساتيد از تاريخ 5/8/92لغايت 15/8/92از طريق سايت ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان به آدرس زير انجام مي شود 
http://labbayk.com
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر