چاپ مقاله چاپ مقاله ISI استاد دانشگاه پيام نور واحد ششده و قره بلاغ در مجله «International review of Management & Business Research»

چاپ مقاله ISI  استاد دانشگاه پيام نور واحد ششده و قره بلاغ در مجله

«International review of Management & Business Research»

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام هنور واحد ششده و قره بلاغ ، مقاله استاد بيرجندي با عنوان

« The Effects Of Dividend Policy On Market Value On Companies Listed In Tehran Stock Exchange»

 كه بر بررسي اثر سياستهاي تقسيم سود بر ارزش بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است ، چاپ گرديد. كه مقاله مربوط از طريق پايگاه «WWW.IRMBRJOURNAL.COM» قابل دسترس مي باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر