در اختيار قرار دادن ميز امتحان براي امتحان كتبي مسابقات هفدهمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم در دانشگاه پيام نور واحد ششده و قره بلاغ

در اختيار قرار دادن ميز امتحان براي امتحان كتبي مسابقات هفدهمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم در دانشگاه پيام نور واحد ششده و قره بلاغ

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور واحد ششده و قره بلاغ ، جهت برگزاري هر چه بهتر امتحانات كتبي مسابقات هفدهمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم ، دانشگاه پيام نور واحد ششده و قره بلاغ  ميز امتحانات در اختيار دانشجويان شركت كننده در اين مسابقات قرار داد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر