چاپ مقاله استاد دانشگاه پيام نور ششده و قره بلاغ در فصلنامه علمي – پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار (مطالعات مالي)

چاپ مقاله استاد دانشگاه پيام نور ششده و قره بلاغ در فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار (مطالعات مالي)

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور ششده و قره بلاغ، مقاله استاد بيرجندي با عنوان «بررسي اثر نسبي استراتژي­هاي تجاري بر روي ارتباط بين اهرم مالي و عملكرد شركت­هاي پذيرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران» در فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار (مطالعات مالي) شماره پانزده پاييز 1391  به چاپ رسيد.

اين پژوهش به دنبال بررسي تاثير استراتژي هاي تجاري روي ارتباط بين اهرم مالي و عملكرد مي باشد. داده هاي مورد نياز اين پژوهش از 45 شركت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زماني 1388-1381 با استفاده از نرم افزار ره آورد و سايت سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوري گرديده است. تكنيك آماري مورد استفاده جهت آزمون فرضيات، رگرسيون چند متغيره مي باشد. براي آزمون فرضيات، شركت ها به 2 طبقه داراي استراتژي رهبري هزينه يا استراتژي تمايز محصول تقسيم شده اند. نتايج حاكي از آن است كه در هر 2 طبقه شركت ها، متغير اهرم مالي رابطه مثبتي با عملكرد شركت دارد. همچنين نتايج نشان داده است كه در شركت هاي با استراتژي رهبري هزينه، سود تقسيمي رابطه مثبتي با عملكرد شركت دارد و در شركت هاي با استراتژي تمايز محصول، متغير اندازه شركت، رابطه مثبت با عملكرد اما سود تقسيمي رابطه منفي با عملكرد شركت دارند.

و اين مقاله از طريق پايگاه «WWW.SID.IR» قابل دسترس مي باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر